4 ร าศี ต่อไปนี้ จะด วงดีขึ้นแบบสายฟ้าแลบ

เมื่อดาวประชุม 4 ด วง 4 ร าศี ต่อไปนี้ จะด วงดีขึ้นแบบสายฟ้าแลบหมอไก่ พ.พาทินี เปิ ดเผยว่า

ในวันที่ 5 ตุลาค ม 2564 นี้ จะมีปร ากฏก ารณ์ดาวกระจุกรวมตัวที่ร าศีกันย์ การที่ดาวมารวมตัวแบบนี้

จะส่งผลดีกับ 4 ร าศีด้วยกัน มาเช็ กดูกันเลยว่าร าศีของคุณจะเข้าข่ ายร าศีด วงดีหรือเปล่า

กลุ่มร าศีด วงดี X2

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

เรียกว่าด วงพ้นเคร าะห์แล้ว เพร าะช่วงที่ผ่ านมางานเยอะ อุปส รรคเข้ามาแบบไม่เกรงใจ

แต่ในช่วงนี้ด วงดีขึ้น แม้ว่าชีวิ ตจะหนีความวุ่นวายไม่พ้น แต่โดยรวมถือว่าดีขึ้น

เรื่อ งที่ดีก็คือ อุปสร รคปั ญหาที่ว่าหนั กก็จะเบ าอย่ างเห็นได้ชัด

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

แม้ว่าชาวร าศีสิงห์จะเห น็ดเหนื่อยไม่ใช่น้อยๆ แต่ในช่วงนี้ก็จะมีเรื่ องดีๆ เกิ ดขึ้นให้ชื่นใจ นั่นก็คือ

เรื่ องการเงิ น ช่วงนี้ร ายได้จะเข้ามาเรื่ อยๆ ไม่ค่อยมีปั ญหาขัดสนอะไร

แต่ออกแนวเงิ นหมุน เข้ามาแล้วออกไป แต่ก็เป็นการจ่ ายออกในสิ่งที่จำเป็น

กลุ่มร าศีด วงดี X10

ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เรียกว่าโช ค 2 ชั้น ด วงดี 2 เ ด้ง เพร าะด วงดีจากการที่ดาวพฤหั สบดีมีการโยกย้ ายร าศีมา 1 ขั้น

แถมดาวมารุมกองในภพดีอีก เรีย กว่าด วงดีขั้นที่ 2 เพร าะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวร าศีมังกร

จึงถือว่าเป็นร าศีที่ขึ้นแท่น ร าศีด วงดีจัดหนั ก ความสำเร็จจัดเต็ม

ถือว่าเป็นโอก าส เป็นจังหวะที่ดีที่ชาวร าศีมังกร จะคิดจะทำอะไรก็เหมือนโช คเข้าข้าง

ร าศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

สำหรับร าศีพิจิกก็เป็นอีกร าศีที่ปังเรื่องเงิ นมากๆ คิดเงิ นได้เงิ น คิดทองได้ทอง โดยเฉพ าะคนทำงานเบื้ องหลังไม่ออกหน้า จะได้เงิ นเยอะเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม