เปิดคน 5 กลุ่ม ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จากโครงการเราชนะ

จากกรณี ครม. อนุมัติโครงการเราชนะ โดยจะแจกเงินเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ จำนวน 3,500 บาท

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่

29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (19 มกราคม 2564) สปริงนิวส์ รายงานเพิ่มเติมถึงเงื่อนไขการแจกเงินดังกล่าว ว่า

กลุ่มผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ได้แก่…

1. เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33

2. รับราชการ เป็นพนักงานราชการ เป็นพนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่า

ตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3. เป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4. เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

5. มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนผู้ที่มีสิทธิได้รับ มีดังนี้…

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เอง จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่ต้อง…

– ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33

– ไม่รับราชการ ไม่เป็นพนักงานราชการ ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ

ค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

– ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

– ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

– มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com วันที่ 29 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก สปริงนิวส์

อ่านเพิ่มเติม