กำนั นเผ ยช าวบ้ านต ากข้ าวว างต ะปูข อบทางลั่ นแ ค่ว างทั บต ะข่ าย

จากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพชาวบ้ านต ากข้าว

ไว้บนถนนพร้อมกับใช้ไม้หน้าสามตอกตะปูวางกันไว้ไม่ให้

รถเหยี ยบทำให้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก

โพสต์ดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์เพื่อลงพื้นที่ตรวจ

สอบกรณีดังกล่าว ที่หมู่ 13 บ้ านหนองโบสถ์พัฒนา

ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เป็นบ้ านของผู้ใหญ่บ้ านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดัง

กล่าวว่ามีการปลูกข้าวจริงหรือไม่และมีการใช้ไม้หน้าส าม

ตอก ต ะปูวางทั บผ้าต าข่ายที่ใช้สำหรับต ากข้าวต ามที่

เป็นข่าวในโลกโซเชียลในขณะนี้หรือไม่

นายวรวุฒิ นาบำรุง กำนันตำบลดงเค็ง ได้เผยกับทางผู้สื่อข่าวว่า

ไม้ที่ใช้วางนั้นไม่ใช้ไม้หน้าสามแต่เป็นไม้ที่ถอดออกจากรั้วซึ่งคน

โพสต์ก็โพสต์เกินไป ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงหน้าต ากข้าวก็ได้มีการ

ประกาศอยู่ประจำว่าถ้าต ากข้าวก็ให้เว้นที่ไว้ให้รถสัญจรไปมาด้วย

เพราะว่าคนต ากก็มีความผิ ดอยู่แล้วในเรื่องการกีดขวางทางจราจร

ส่วนคนขับรถถ้าเหยี ยบข้าวก็มีความผิดฐ านทำให้เสียทรั พย์เช่นเดียวกัน

แต่วันที่เกิ ดเห ตุตนเองนั้นก็ได้ไปเกี่ยวข้าวและเห็นโพสต์ในโลกโซเชียล

ตนก็มองว่ามันไม่สมควรที่จะโพสต์ลงบนโลกโซเชียลเพราะว่าเรา

อยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจของตัวเอง

กำนันกล่าวต่อว่า ปั ญห าจริงๆ เกิ ดจากการไม่ให้ต ากข้าวที่ทาง

หลวงเพราะว่าชาวบ้ านนั้นเกี่ยวข้าวมาแล้วถ้าไม่ต ากข้าวมันก็จะเน่า

ข้าวของชาวบ้ านนั้นเยอะวัดและโรงเรียนสถานที่ก็ไม่พียงพอ

สำหรับต ากข้าว ก็ต้องต ากต ามถนน ตนก็มองว่าคนที่โพสต์ลงบน

โลกโซเชียลอาจจะมีปั ญ หากับผู้นำและอาจจะไม่ชอบตนที่เป็นผู้นำ

เพราะฉะนั้นปั ญห านี้จะไม่เกิ ดแน่นอนถ้าไม่มีปั ญห ากันและไม่โพสต์

ลงบนโลกโซเชียลเพราะโลกโซเชียลนั้นไปไวมาก

อีกอย่ างตนมองว่าที่มีการลงบนโลกโซเชียลนั้นเป็นเพราะเจ้า

ของโพสต์นั้นไม่มีนาทำ ไม่เคยทำนา ไม่เข้าใจชาวนา ไม่เข้าใจ

ความลำบ ากของชาวนา เอาแต่สนุกสนานในการโพสต์ลงบน

โลกโซเชียล ตนเองเป็นกำนันมาตั้งแต่ปี 2552 ก็ไม่เคยเห็น

คนโพสต์และครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้ านเลย

ขณะเดียวกัน นางเปรมปรี ศรีจันทร์ อายุ 43 ปี ชาวบ้ าน ม.13

บ้ านหนองโบสถ์พัฒนา เจ้าของข้าวเปลือกที่ต ากบนถนน เดินทาง

เข้าพบกับผู้สื่อข่าว พร้อมกับเปิดเผยว่า ข้าวที่ต ากบนถนน

ต ากตั้งแต่วันที่ 17พ.ย. โดยมีการจ้างคนแก่ในหมู่บ้ านมาต ากให้

คนแก่ก็เกลี่ยข้าวต ากคนเดียว แต่ไม่ได้ต ากเต็มถนน

เพราะรถจักรย านยนต์ รถเก๋งยังผ่านได้

ส่วนกรณีที่คนโพสต์ ถ่ายภาพไม้ติ ดต ะปูในกองข้าวนั้น

ได้สอบถามคนต ากข้าวแล้ว มีจริง แต่เอามาวางทับต าข่าย

ไม่นานก็เก็บขึ้น ความจริงไม่เป็นต ามที่ถูกกล่ าวหาในโซเชียล

เพราะไม่ได้ต ากข้าวเต็มถนน รถยังผ่านไปมาได้ แต่ก็ไม่อย าก

จะต่อว่าใคร เพราะ 1 ปี มีครั้งเดียว ถ้ามีที่ต ากข้าวเพียงพอ

ก็คงไม่เ กิ ดปั ญห าเช่นนี้ จึงอย ากฝากถึงเพื่อนบ้ านเข้าใจชาวนา

ด้วยกัน ต่ างก็ต ากข้าวต ากแห้งก็เก็บขึ้นและข้าวที่ต ากไว้ขณะ

นี้แห้งแล้วและกำลังจะเก็บใส่กระสอบให้เรียบร้อย.

ข้อมูล dailyth

อ่านเพิ่มเติม