อาจ ารย์คฑ าชิ นบั ญช รเปิ ด3ร าศีร วมค นด วงเ ฮงสุ ดโ ชคดีเต รียมรั บทรั พย์เข้ ากร ะเป๋ ากั นไ ด้เ ลย

“อาจารย์คฑา ชินบัญชร”เปิ ด 3 ราศี รวมคนด วงเฮง

สุดโ ช คดี เตรียม “รับทรั พย์” เข้ากระเป๋ากันได้เลย!

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดัง ได้ทำนาย 3 ราศี

ที่ด วงดี โดยเฉพาะด้านการเ งิน ผ่าน “ยิปซีพย ากรณ์” โดยมีทั้งหมดดังนี้

ราศีเมษ (13เม.ย.-13พ.ค)

เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องงานและที่อยู่อาศัย

การงานมีความก้าวหน้า การเ งินหมุนเวียนคล่องตัว

มีล าภจากการเดินทาง มีเกณฑ์เปลี่ยนรถ ซื้อรถ หรือแต่งรถใหม่ 

ร าศีพฤษภ (14พ.ค.-13มิ.ย.)

ความพย าย ามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น สิ่งที่คุณอดทน

ขยันขันแข็งมาตลอด จะมาสร้างชื่อเสียงผลงานให้คุณ

ธุรกิจการค้ ามีความสำเร็จ บริวารให้การเชื่ อฟังดี การเงิ นมีความมั่นคง

เงิ นเข้ากระเป๋ามากขึ้น และอาจมีร ายได้เสริม มีลาภจากการเสน่หา 

​​​​​​ร าศีธนู (16ธ.ค.-15ม.ค.)

มักมีเห ตุการณ์แปลก ๆ เกิ ดขึ้นกับคุณอยู่บ่อย ๆ การงานมีการเริ่มต้นที่ดี

ช่วงปล ายเหมาะในการเสี่ ยงการลงทุน ธุรกิจการค้ าร าบรื่น ช่วงนี้ความคิด

โลดแล่นมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ “ไพ่ ราชินีพระจันทร์” การเงิ นมีโ ช คลาภ

ยิ่งถ้าใช้วาจาให้เป็นจะมีล าภจากการเสน่หา

ข้อมูล dailynews

อ่านเพิ่มเติม