เผ ย5ร าศีด วงการเงิ นรุ่ งมีเก ณฑ์รั บโช คใ หญ่ส่ งท้ ายปี

เข้าเดือนธันวาคมนี้ 5 ราศีเตรียมยิ้มกันได้เลย ด วงการเ งินและ

โช คล าภมาแล้ว หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ลงทุนก็จะ

ได้ผลประโยชน์ ปันผล ดอกเบี้ย มีรายได้กำไร เงิ นเดือนขึ้น

กำลังเดินเข้าสู่ความร่ำร วย

วันนี้ Horoworld ยังมีเคล็ดลับการเสริมด วงรับโ ช คลาภแบบง่ายๆ

ไม่ย ากมาบอกกัน เชื่อว่าทุกคนทำต ามกันได้อย่ างแน่นอน

ชาวราศีเมษ (เกิ ดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม)

ด วงการเงิ นชาวราศีเมษ งานคือเงิ น ยิ่งเคลื่อนไหว เดินทางยิ่งได้เ งิน

การเงิ นจะดีขึ้น ได้เงิ นต่อเนื่อง คุณจะมีพลังพร้อมลุย มีไ ฟ

เป็นจุดดีเพราะยิ่งทำจะยิ่งเป็นผลงานให้ก้าวหน้าต่อไป ตำแหน่งขึ้น

รายได้ขึ้น บ างคนย้ ายสาขา หรือย้ ายงานไปที่หาเงิ นได้คล่องขึ้น

บ างคนอยู่ช่วงวิ่งเต้นหาเ งินมาโปะค่าใช้จ่ายที่เข้ามาเร่งด่วน

คุณมีความสามารถทำได้

เคล็ดลับเสริมด วงชาวราศีเมษ เสริมด วงชะต าให้ด วงดีและมีโ ช คลาภ

ใช้โมบ ายสีทองหรือสีเงิ น 6 แท่ง แขวนประดับที่หน้าบ้ าน

ชาวราศีกรกฎ (เกิ ดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

ด วงการเ งิ นชาวราศีกรกฎ เงิ นดี หาเงิ นเก่ง เป็นช่วงจับอะไรก็ได้เ งิ น

น้ำขึ้นให้รีบตัก ที่ลงทุนไปจะให้ผลประโยชน์ ปันผล ดอกเบี้ย

มีรายได้กำไร เงิ นเดือนขึ้น อาจเป็นจังหวะเหมาะที่จะมองหา

ช่องทางลงทุนด้านการเงิ นเพิ่ม

เคล็ดลับเสริมด วงชาวราศีกรกฎ เสริมด วงชะต าด้านโ ช คล าภการลงทุน

พกเหรียญทอง 3 เหรียญ ใส่ไว้ในกระเป๋าเงิ น หรือพกติดตัวไว้ตลอด

ชาวราศีตุล (เกิ ดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

ด วงการ งิ นชาวราศีตุล กระแสเงิ นดี รายได้เข้าดี โดยเฉพาะงาน

ที่ทำที่บ้ านร ายได้จะดีเป็นพิเศษ การหมุนเงิ นคล่องขึ้น มีการใช้จ่าย

เพื่อความสุขของครอบครัว เป็นช่วงสามารถทำเงิ นได้มาก และใช้

จ่ายมากด้วย จึงควรใส่ใจดูแลกระแสเงิ นอย่ าละเลยเพราะสถานการณ์

อาจมีการแปรเปลี่ยนได้เช่นกัน จะได้รับมือทัน การช่วยเหลือจุนเจือ

ผู้ด้อยโอกาสเป็นบุญที่ส่งเสริมให้เรามีฐานะดีขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วงชาวราศีตุล เสริม ด วงชะต าด้านความราบรื่นปล อดโปร่ง

ทำบุญบริจาคไม้กวาด ถังข ยะ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ชาวราศีพิจิก (เ กิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

ด วงการเงิ นชาวราศีพิจิก การเงิ นกำลังดีขึ้น กำลังก้าวสู่ความร่ำร วย

จากความสามารถในการหาเงิ นด้วยตนเอง บ างคนร่ำร วยแล้ว เงิ นกำไร

ปันผล ดอกเบี้ยกำลังไหลเข้ามา ช่วงนี้มีการใช้จ่ายเงิ นไปกับความสุข

เพื่อเป็นร างวั ลให้ตัวเอง เป็นสิ่งที่เราควรได้รับของเรา ซึ่งจะดีได้ยั่งยืน

ถ้าไม่จ่ายเพลินจนเกินยอดรับที่เข้ามา เกณฑ์นี้จะดีมากใน ด วงหญิง

ด วงชายอาจมีเสียเปรียบ

เคล็ดลับเสริมด วงชาวราศีพิจิก เสริมด วงช ะต ามิตรภาพและชื่อเสียง

แขวนกระดิ่งลม หรือระฆังทองใบเล็ก 3 ใบ ตรงหน้าต่ างห้องนอน

ชาวราศีธนู (เกิ ดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 13 มกราคม)

ด วงการเงิ นชาวราศีธนู ดว งการเงิ นแข็งแรง หาเงิ นเก่ง มีเงิ นหมุน

เข้าออกตลอดเวลา กำลังไปสู่ความร่ำรวยด้วยความอดทนเหน็ดเหนื่อย

ค่อนข้างใช้เงิ นมากไปกับรสนิยมระดับดี หรู แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะด วงช่วง

นี้จะมีเงิ นเข้ามาให้ใช้เรื่อยๆ ไม่ข าดมื อ ก็เป็นโอกาสดีถ้าบริหารเงิ นมาเก็บออม

ลงทุนบ้ างจะได้รวยยืนย าว ด วงหญิงจะหาเ งินเก่งมากได้ด้วยตัวเอง

ด วงช ายจะได้รับการดูแลจากผู้หญิง

เคล็ ดลับเสริมด วงชาวราศีธนู เสริมด วงช ะต าให้ปลอดภัยจากคนคิดไม่ดี

ถวายผ้าไ ตรจีวรและพระพุ ทธรูปประจำวันเกิ ดแก่พระส งฆ์

ข้อมูล thairath

อ่านเพิ่มเติม