หล วงต าบุ ญชื่ นเดิ นธุด งค์ผ่ านจั นท บุรี

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหลว งต าบุ ญชื่น พ ระนั กปฏบั ติธร รม

ส ายหล วงปู่มั่น ที่เดิ นท างธุด งค์ผ่ านจังหวัดต่ างๆ ไม่รับปั จจั ย

ไม่ขึ้ นรถ รับแค่น้ำดื่ มเท่ านั้น ไม่ว่าหลว งปู่จะเดิ นทางผ่ าน

เส้นทางไหนต่ างก็มีประชาชนรอกร าบไหว้ เพื่อความเป็นสิริม งคล

เป็นพ ระที่กร าบไ หว้ได้อย่ างสนิ ทใจ

ล่ าสุด มีผู้ใช้ ติ๊ กตอก ร ายหนึ่งใช้ชื่อว่า namtan7028

ได้โพสต์ค ลิปหลวงต าชื่น ระบุข้อความว่า รถคันนี้ของใครไม่รู้แต่รู้ว่า

โ ช คดีมากๆ ท่านเ ดินลูบรถ พระเดิ นธุดงค์ด้วยเท้าเปล่ าไม่รั บปั จจั ย

รับแต่น้ำเปล่า คลิปนี้ตอนมาจันทบุรี หลวงต าชื่น

คลิ ปดังกล่าว

หลังจากคลิ ปถูกเผ ยแ พร่ออกไปต่ างก็มีชาวติ๊กตอกจำนวนมาก

เข้ามาแสดงความคิดเ ห็น

ภาพจากคลิ ป

เป็นบุ ญของเจ้าของรถมากๆ

ขอบคุณ เจ้าของคลิปวีดีโอตัวจริง เป็นบุ ญของเจ้าของรถมากๆครับ

ข้อมูล wanni

อ่านเพิ่มเติม