หมอช้ างเปิ ดร าศีที่จ ะก ระเป๋ าตุ งแล ะกระเ ป๋าแ ฟบรั บปี64

วันที่ 24 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

หมอดูชื่อดัง เปิ ดเผยผ่านร ายการแซดสตอรี่ ทางช่องอมรินทร์ทีวี

ถึงด วงการเงิ นปี 2564 ราศีไหนกระเป๋าปัง ราศีไหนกระเป๋าแบน ว่า

สำหรับผู้ที่มีโ ช คการเงิ นดีในปี 2564 คือ ผู้ที่เกิ ดในราศีมีน

(15 มีนาคม – 13 เมษายน) เป็นราศีที่เมื่อดาวเสาร์ย้าย

ดาวพฤหัสย้าย จังหวะเรื่องการเงิ นจะดีมาก

ทั้งนี้ ต้องย้ำว่า ผู้ที่เกิ ดในราศีมีน ก่อนหน้านี้มีความติ ดขั ด

มีปั ญห า หรือแม้กระทั่งการแพ ร่ร ะบ าดของ ไ วรั สโ ควิ ด-19

ซึ่งที่จริงก็กร ะทบกันหมด แต่ราศีมีนอาจจะเ จอหนักหน่อย

หลังจากเดือนธันวาคม 2563 แล้วเข้าปีหน้า ราศีมีนจะเป็นราศี

ที่มีด วงเรื่องโ ช ค ลาภ โดดเ ด่นมากเป็นพิเ ศษ

ขณะที่ ราศีที่ต้องเตื อน เพราะจะเสี ยเงิ นหนักมาก ได้แก่

ราศีเมษและราศีตุลย์ แต่การเสี ยเงิ น ถ้าเป็นการเสี ยเงิ นที่

วางแผนไว้แล้ว เช่น ตั้งใจที่จะลงทุน ดูแลบุพการี

หรือบริจาคเงิ นเพื่อการทำบุญ ประเภทนี้ถือว่าเป็นการเ สียเงิ นที่ดี

แต่ใครที่ไม่ได้วางแผน ต้องร ะวั ง ถ้าด ว งจะเสี ยเงิ น

อย่ างไรก็มีเรื่องให้ต้องเสี ย

ข้อมูล matichon

อ่านเพิ่มเติม