ยังกู้ไ ด้สิ นเชื่ อฉุ กเฉิ นจ ากธกสว งเงิ น10000บ าทด อกเบี้ ยแ ค่10บ าทต่ อเดื อน

โครงการ “สินเชื่ อฉุ กเฉิ น” วงเงิ น 20,000 ล้านบ าท

สำหรับเกษ ตรกรร ายย่ อย เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ซึ่งเป็นสิ นเชื่ อต่อร าย ร ายละไ ม่เกิ น 10,000 บ าท

คิดอัตร าดอกเบี้ ยแบบผ่อ นปรน 0.10% ต่อเดือน

ระย ะเวล ากู้ไม่เ กิน 2 ปี 6 เดือน รวมถึงปล อดชำร ะ

เงิ นต้นและดอกเบี้ ย 6 เดือนแรก ที่สำคัญคือ

เป็นสิ นเชื่ อไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

โดยโครงการนี้เริ่ มยื่ นขอสิ นเชื่ อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.2563

และ ธ.ก.ส.เริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2563

และจะสิ้ นสุ ดนั ดทำสั ญญาในวันที่ 30 ธ.ค.2563

ตัวอย่ างการชำระคื น หนี้ หากกู้ เ งิ นจำนวน 10,000 บ าท

สามารถแบ่งง วดชำร ะได้ต ามความสามารถในการชำระคื น ดังนี้

ร ายเดือน (24 เดือน) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 429.17 บ าท

ร าย 3 เดือน (8 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 1,287.50 บ าท

ร าย 6 เดือน (4 งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวดราว 2,575 บ าท

วิธีการล งท ะเบี ยนขอสินเชื่ อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกร ะท บจากโ ควิ ด-19

ข้อมูล bangkokbiznews

อ่านเพิ่มเติม