สิท ธิที่ต้ องรู้สำห รับโค รงก ารค นล ะครึ่ งเฟ ส2อ ะไรเ พิ่มบ้ างไ ปดู

อัพเดทความคืบหน้าสำหรับม าตรการ โครงการคนละครึ่ง

โดยในเวลานี้ทางด้านกระทรวงการคลัง ภายใต้การนำของ

อาคม เติมพิทย าไพสิ ฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้กล่าวขอ

สรุ ปสำหรับโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 แบบคร่ าวๆดั งต่อไปนี้…

ทางด้านรั ฐอาจจะมีการเพิ่มสิทธิเป็น 14-15 ล้านคน

ซึ่งสิทธิที่จะขย ายให้กรุงไท ยไปตรวจสอบข้อมูลดู ว่าคนที่จะเข้ามา

ล งท ะเบี ยนผ่านมามีมากน้อยแค่ไหน คุ้มค่ าหรือไม่หากจะทำการเพิ่มสิทธิ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม ท่านอาจไม่ต้องลงท ะเบี ยนใหม่

เหตุก็เพราะว่ากระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งจะง่ายต่อการ

ใช้สิทธิต่อเนื่องนั้นเอง ทั้งนี้อาจจะต้องรอสรุปอีกครั้ง

กระทรวงการคลัง พิจารณาโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ทั้งวงเ งิ น

งบประมาณ และสิทธิ์ผู้ที่จะได้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนให้ได้มากที่สุด

รั ฐบ าลจะรีบแจ้งทันทีหากมีการเพิ่มวงเ งิ นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับ

โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 หากจ่ายมากกว่าเฟสแรกจะมีการ

เพิ่มวงเ งิ นหรือท็อปอัพให้คนที่ได้คนละครึ่งเฟสแรกอัตโนมัติ

สิทธิการประเมิน โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ทาง รั ฐจะให้

ธนาค ารกรุงไทย ดูยอดลงท ะเบี ยนโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นหลัก

อาจมีการพิจารณาเพื่อขย ายร ะย ะเวลาการใช้จ่ายให้ย าวมากขึ้น

โดยมีการค าดว่าอาจย าวไปถึงเทศกาลตรุ ษจี นปีหน้า

ค าดว่าจะสามารถสรุปและเสนอ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์

เศรษฐกิจจากผลกร ะท บจากการแ พร่ร ะบ าดของโ ควิ ด-19 (ศบศ.)

ต้นเดือนธันวาคม 2563 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ทั้งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษ าเศรษฐกิจการเ งิ น สำนักงานเศรษฐ

กิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุยอดการใช้จ่ายภายใต้

โครงการคนละครึ่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2563 มูลค่ าการใช้จ่ายรวม

23,023 ล้านบ าท การใช้จ่ายรวมดังกล่าวเป็นส่วนของประชาชนใช้

จ่ ายเองกว่า 11,747 ล้านบ าท คิดเป็นร้อยละ 51 และรั ฐสมทบกว่า

11,275 ล้านบ าท คิดเป็นร้อยละ 49

ส่วนร้ านค้ าล งท ะเบี ยนแล้วกว่า 782,000 ร้านค้ า

ข้อมูล moneyguru

อ่านเพิ่มเติม