หล วงต าบุ ญชื่ นเดิ นธุด งค์จากสร ะแ ก้วล่ าสุ ดจำวั ดที่สำนั กส งฆ์​บ้านใหม่​ศรั ทธ า​ธร รม บุรีรัมย์

“หลวงต าบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท” พระธุดงค์ส ายป่า วัย 72 ปี

เดินเท้าเปล่ ากลับอีส าน เพื่อปฏิบัติธร รมกร รมฐาน แสวงบุญจาริก

ธรรมผ่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไม่ขอรับการถวายปัจจัย

ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่ า มีผู้เลื่อมใสศรัทธาตลอดเส้นทาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หลวงต าชื่นได้เดิ นธุดงค์จาก

อำเภอต าพระย า จังหวัดสระแก้ว​ ในช่วงเช้า

ล่ าสุด​ จำวัดที่สำนักส งฆ์​บ้ านใหม่​ศรั ทธา​ธร รม ตำบลลำนางรอง

​อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรั มย์

ช าวบุรีรัมย์​ ทร าบข่าวออกมาน้อมรับและ

กร าบไหว้หลวงต า​ ตลอดเส้นทางเหมือนเดิม

ท่ามกล างพุ ทธศ าสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาตลอดเส้นทาง

สำหรับน้ำและย าเวชภัณฑ์ที่พุทธศ าสนิกชนได้ถวายแด่หลวงต าบุญชื่น

ทางคณะศิษย านุศิษย์ที่ติดต ามหลวงต าจะเก็บเพียงน้ำไว้ให้คณะผู้ติดต าม

ดื่มและย าเว ชภั ณฑ์บ างส่วนเท่านั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะได้แบ่งแยก

แ จกจ่ายไปต ามวัด และโรงเรียนต่ าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิ ดประโยชน์

แก่ส าธุชนต่อเนื่องไป

ข้อมูล khaochaobaan

อ่านเพิ่มเติม