สินเชื่ อประช าชนสุ ขใจจ ากธน าค ารอ อมสิ นให้ยื ม1ห มื่นถึ ง2แ สน

สินเชื่ อประชาชนสุขใจจากธนาค ารออมสิน ให้ยืม 10,000-200,000

อีกหนึ่ง สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม จากทาง ธนาค าร ออมสิน สินเชื่ อ ประชาชนสุขใจ

มีใว้ให้เป็น เงิ นทุน หรือ ใช้เพื่อเป็น เงิ นทุน หมุนเวียน เพื่อ ประกอบ ธุรกิจ

จำนวน เงิ นให้กู้ยืม ทางธนาค าร ออมสิน ปล่อย สินเชื่ อ ประชาชนสุขใจ เพื่อให้กู้

ต าม ความ จำ เป็น และ ความ สามารถ ในการ ชำระเงิ นคืน ให้กับธนาค าร

ให้กู้ได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ จำนวน 10,000 บ าท ถึงจนถึง 200,000 บ าท

เมื่อรวม จำนวนของ เงิ นให้กู้ยืม คงเหลือ ต าม สัญญา เดิม ของ สินเ ชื่อ ใน

โครงการ ธนาค าร ประชาชน ทุก ประเภท แล้ว กับ จำนวน เงิ น ที่จะขอกู้

ครั้งนี้ จะต้อง ไม่เกินที่ ร ายละ 200,000 บ าท

อัตรา ดอกเบี้ย เงิ นให้กู้ยืม สินเ ชื่อ ประชาชนสุขใจ

ในกรณีที่ ผิดนัด ไม่มีการ ชำ ระเ งินหนี้คืน ให้อัตราดอกเบี้ย เป็นไปต าม ที่ทาง

ธนาค าร ออมสิน ประกาศ เรื่อง อัตรา ดอกเบี้ย เงิ นให้กู้ยืม สินเ ชื่อ โครงการ ธนาค าร ประชาชน

การชำระ เงิ นให้กู้ยืม คืนให้ทางธนาค าร

ระยะ เวลา ในการ ชำระ เงิ นคืน และ ดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี หรือ

36 งวด และ ไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด

การชำระคืน เงิ นให้กู้ยืม สินเ ชื่อ ประชาชนสุขใจ

ให้ชำระ ทั้ง เงิ นต้น และ ดอกเบี้ย แบบงวด ร ายเดือน

คุณสมบัติ การสมัคร ขอสินเ ชื่อ ประชาชนสุขใจ

ปล่อยกู้ให้กับ ผู้ประกอบการ ร ายย่อย อาทิ อาชีพ ค้ าข าย อาชีพ บริการ อาชีพ ผลิต สินค้ า อุปโภค บริโภค

ปล่อยกู้ให้กับ บุคคล ธรร มดา ที่มี สัญชาติ ไทย

ผู้ที่กู้ ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่กู้ ต้องมี ที่อยู่ อาศัย ที่ แน่นอน ติดต่อได้

ผู้ที่กู้ ต้องมี สถานที่ ประกอบ อาชีพ ที่ แน่นอน

ผู้ที่กู้ ต้องมี ความสามารถ ผ่อนชำระหนี้ คืนให้กับ ธนาค าร

ผู้ที่กู้ ต้องเปิด บัญชี เงิ นฝาก เผื่อเรียก ที่ สาขา ที่ ขอยื่น กู้เ งิน

ผู้ที่กู้ ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน หรือ ผู้บริหาร ของทาง ธนาค าร ออมสิน

หลัก ประกั น ที่ใช้เพื่อขอ เงิ นให้กู้ยืม สินเ ชื่อ สินเ ชื่อ ประชาชนสุขใจ

ใช้ บรรษัท ประกั น สินเ ชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย.

โครงการ ค้ำ ประกั น สินเ ชื่อ เพื่อ ผู้ ประ กอบ การ Micro Entrepreneurs

มาค้ำ ประกั น กู้ได้ที่ ไม่เกิน 200,000 บ าท ต่อร าย ดังนี้

(1.) ขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บ าท ให้ใช้ บรรษัท

ประกั น สินเ ชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. มาค้ำ ประกั น ได้เต็ม วงเ งิน สินเ ชื่อ

(2.) ขอสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บ าท ให้ใช้ บรรษัท ประกั น

สินเ ชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. ร่วมกับ บุคคล มาค้ำ ประกั น โดยที่

ผู้ที่ มาค้ำ ประกั น จะต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ มาค้ำ ประกั น อายุต้อง ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

ผู้ที่ มาค้ำ ประกั น ต้องมี ร ายได้ ตั้งแต่ 9,000 บ าท ต่อเดือน ขึ้นไป 1 คน

ผู้ที่ มาค้ำ ประกั น ต้องไม่เป็น พนักงาน ของทาง ธนาค าร ออมสิน

ทาง ธนาค าร ออมสิน จะเป็น ผู้ที่จ่ายค่ า ธร รมเนียม ของ ภ าระ การค้ำ

ประกั นให้ผู้ที่กู้และเป็นไปต ามที่ทางบสย.ได้กำหนดเอาใว้ แต่ไม่เกินที่ร้อยละ2ต่อปีตลอดสัญญา

สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถ ติดต่อ ขอ สินเ ชื่อ ประชาชนสุขใจ

ได้ที่ ธนาค าร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ่าน ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนาค ารออมสิน

ข้อมูล variety

อ่านเพิ่มเติม